+420 739 785 982 kancelar@advokatvrana.cz

 

JUDr. Tomáš Vrána

 

je advokátem s dlouholetou a rozsáhlou právní praxí, když od roku 1985, po úspěšném absolvování Právnické fakulty dnes Masarykovy univerzity v Brně,  působil jako koncipient u Krajského soudu v Ostravě. Po absolvování justičních zkoušek v roce 1987 působil JUDr. Tomáš Vrána jakožto soudce u Okresního soudu v Karviné, následně pak i v Přerově, kde se věnoval zejména problematice trestního práva.

Následně pak  JUDr. Tomáš Vrána působil od roku 1991 jako soudce Krajského soudu v Ostravě  jednak přímo v Ostravě, a jednak i na pobočce v Olomouci, kde se taktéž věnoval problematice trestního práva v agendě prvostupňové i odvolací. Svoji dlouholetou kariéru soudce pak JUDr. Tomáš Vrána ukončil v roce 2000, kdy jakožto advokát začal poskytovat své právní služby v oblasti nejen trestního práva široké veřejnosti. V rámci své kariéry soudce a následně advokáta JUDr. Tomáš Vrána načerpal mnohaleté zkušenosti v oblasti nejen práva trestního, ale taktéž práva civilního, obchodního či pracovního. 

V září roku 2001 byl JUDr. Tomáš Vrána po absolvování výběrového řízení jmenován ministrem spravedlnosti do funkce soudního exekutora, a to ihned v první skupině jmenovaných, přičemž se činností soudního exekutora zabýval až do 31.3.2016, když svou exekutorskou praxi ukončil na základě vlastní žádosti o uvolnění z výkonu této funkce. Za tuto dobu JUDr. Tomáš Vrána získal cenné zkušenosti a poznatky týkajících se nejen exekučních, ale taktéž insolvenčních řízení a jiné občanskoprávní agendy.

Advokátní kancelář

 

Advokátní kancelář JUDr. Tomáše Vrány, která je znovu budována od května 2016, je rodinnou advokátní kanceláří se sídlem v Olomouci, která pod zkušeným vedením JUDr. Tomáše Vrány poskytuje právní poradenství nejen ve věcech exekucí a insolvencí, ale taktéž ve věcech trestněprávních, občanskoprávních, pracovněprávních či obchodních.

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby a poradenství ve všech oblastech práva. Vzhledem k předchozím zkušenostem se JUDr. Tomáš Vrána specializuje zejména na oblast trestního práva, insolvenčního práva a taktéž na oblast exekucí.

V advokátní kanceláři taktéž působí zkušení právníci zaměřující se na oblast práva občanského, obchodního, pracovního, autorského a správního. V současné době naše advokátní kancelář spolupracuje  s vybranými odborníky ze všech oblastí práva na území celé republiky tak, abychom byli vždy schopni našim klientům poskytnout služby v prvotřídní kvalitě.

Právní služby

Trestní právo
 • obhajoba v trestním řízení
 • zastupování v trestním řízení (poškození)
Občanské právo
 • závazkové právo (kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o dílo) + odstoupení od smlouvy
 • právo nemovitostí (koupě nemovitosti, převod nemovitosti, nájem)
 • dědické právo
 • vymáhání pohledávek (včetně exekučního řízení)
 • náhrada škody
Obchodní právo
 • založení obchodních společností
 • změna obchodních společností
 • vymáhání pohledávek (včetně exekučního řízení)
 • obchodně-závazkové vztahy (převod obchodního podílu, všeobecné obchodní podmínky)
Rodinné právo
 • manželství (úprava majetkových vztahů, rozvod manželství)
 • výživné (výživné pro dítě, výživné manžela/manželky i rozvedených manželů)
Exekuce
 • právní poradenství poskytované věřitelům
 • právní poradenství v případě hrozící exekuce
 • zastupování v exekučním řízení
Insolvenční právo
 • zastupování v insolvenčním řízení
 • poskytování právní pomoci v případě platební neschopnosti (oddlužení, reorganizace, konkurs)
Správní právo
 • zastupování ve správním řízení
 • zastupování v přestupkovém řízení
Autorské právo
 • autorské právo (autorské dílo, ochrana práv)
 • ochranné známky a vzory
Pracovní právo
 • pracovní smlouvy
 • dohody o provedení práce nebo činnosti
 • rozvázání pracovního poměru

Objednejte se na konzultaci

Jestli máte jakýkoliv problém či dotaz, a chtěli byste se s námi poradit, pak nám napište a objednejte se na konzultaci pomocí níže uvedeného formuláře.

4 + 7 =